Feest- en verlofdagen in MEI

Gesloten:

  • maandag 1 mei = dag van de arbeid
  • donderdag 18 mei t.e.m. zaterdag 20 mei = O.L.H – hemelvaart
  • maandag 29 mei = pinkstermaandag

De Sutter